Zlobek Aniolek Krakow raczki

Żłobek "Aniołek" w Krakowie został wpisany do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa. Oznacza to, że nasza placówka spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. /Dz. U. Nr 45, poz. 235/ oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych /Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 367/.

Posiadamy pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Wyposażenie i zabawki posiadają wymagane atesty i certyfikaty.
Państwo jako rodzice macie dzięki temu pewność, że Wasze dziecko ma u nas zapewnioną najlepszą fachową opiekę.

DOTACJA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę nie
niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

 

Logo Krakowa